ENH Update translations

pull/711/head
Steve Boyd 2023-05-30 15:29:38 +12:00
parent f60541f18d
commit 09e79fd8a8
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -83,7 +83,7 @@ nl:
PublishDate: Publicatiedatum
PublishDate_Description: 'Wordt op "nu" gezet indien gepubliceerd zonder waarde.'
SINGULARNAME: 'Blog Artikel'
SUMMARY_DESCRIPTION: 'Als geen samenvatting ingevoerd wordt, worden de eerste 30 worden gebruikt.'
SUMMARY_DESCRIPTION: 'Als er geen samenvatting ingevoerd wordt, dan worden de eerste 30 woorden gebruikt.'
Tags: Tags
SilverStripe\Blog\Model\BlogPostFeaturedExtension:
FEATURED: 'Dit artikel tonen in de Uitgelicht-widget'